कञ्चनपुरका वडाध्यक्ष लालबहादुरले गरे एकल महिलालाई बाख्रा वितरण

afv||f ljt/0f s~rgk'/, !* kmfu'g M s~rgk'/sf] z'SnfkmfF6f gu/kflnsf– !) sf Psn dlxnfnfO{ cfOtaf/ cfocfh{gsf nflu afv|f ljt/0f ub}{ j8fWoIf nfnaxfb'/ P]/nufot . åGåkLl8t Psn dlxnf ljsf; s]Gb|n] ;~rfng u/]sf] zflGtsf nflu :yfgLo Ifdtf sfo{qmdcGtu{t afv|f ljt/0f ul/Psf] xf] . t:jL/ M /fh]Gb|k|;fb kg]?÷/f;;

कञ्चनपुर, फागुन १८- कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका– १० का एकल महिलालाई आइतबार आयआर्जनका लागि बाख्रा वितरण गर्दै वडाध्यक्ष लालबहादुर ऐरलगायत । द्वन्द्वपीडित एकल महिला विकास केन्द्रले सञ्चालन गरेको शान्तिका लागि स्थानीय क्षमता कार्यक्रमअन्तर्गत बाख्रा वितरण गरिएको हो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

Comments

0 comments

हलेसी तुवाचुङ अर्खौलेस्थित नेवार बस्ती

अतिक्रमित जग्गामा रहेको घरटहरा भत्काईंदै