हुम्ला जिप दुर्घटनामा शव नभेटिएपछि पुत्ला बनाएर दाहसंस्कार

a]kQfofq'sf] k'TnfagfP/ clGtd ;+:sf/ x'Dnf, % c;f/ -/f;;_ M s0f{fnL gbLdf lhk v;]/ a]kQf ePsL vfk{'gfy ufpFkflnsfpkfWoIf l;Gw' xdfn zfxLnufot a]kQf ;a} hgfsf] ;j ge]l6Pkl5 k'TnfagfP/ laxLaf/ bfx;+:sf/ ul/Psf] 5 . t:jL/ M bfg] af]x/f

हुम्ला — कर्णाली नदीमा जिप खसेर बेपत्ता भएकाहरू तीन दिनसम्म पनि फेला नपरेपछि आफन्तले परालको पुत्ला बनाई दाहसंस्कार गरेका छन् । खार्पुनाथ गाउँपालिका उपाध्यक्ष सिन्धु हमाल शाहीसँगै ७ जनाको बिहीबार कर्णालीको खापुदोभान र प्युसनिवासी कौरा दमाई र दुई वर्षीय छोराको गोग्चेगौंडामा दाहसंस्कार गरिएको छ ।

‘तीन दिनसम्म खोज्दा लास भेटिने आस मरेपछि हिन्दु परम्पराअनुसार परालको पुत्ला बनाएर दाहसंस्कार गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष कर्ण रावलले बताए ।गाउँपालिका उपाध्यक्षसहित सात स्थानीय गुमाएपछि खार्पुनाथमा शोक मा डुबेको छ ।

सबैका परिवारलाई जनही १० हजार रुपैयाँ किरिया खर्च दिइने अध्यक्ष रावलले बताए ।र तेह्रौं दिन असार १६ गते गाउँपालिकामा श्रद्धाञ्जली सभा गरिनेछ । सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय र विद्यालय बन्द गरिने बताइएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Loading…

0

Comments

0 comments

पशुपतिको मूल ढुकुटीमा के छ?

मेलम्चीको काम अझै शून्य